Vrisi stavbe in delov stavbe v kataster stavb PDF Print E-mail
There are no translations available.

Stavbo se vpiše v kataster stavb kadar ima stavba že evidentirano zemljiš?e pod stavbo, vendar njeni deli še niso vpisani v kataster stavb. To storitev se uvede na zahtevo lastnika parcele, lastnika stavbe, upravnika, imetnika stavbne pravice ali uporabnika. Stavbo se lahko razdeli na ve? delov, dolo?i se dejanska raba stavbe, izra?una površina stavbe in delov stavbe. Za stavbo in vsak del stavbe, ki ni v skupni rabi se izpolni vprašalnik za register nepremi?nin. O razdelitvi stavbe na dele se sestavi zapisnik o seznanitvi z elaboratom katastra stavb in se ga strankam predstavi na obravnavi.

O vpisu stavbe v kataster stavb geodetska uprava izda sklep, ki je eden od osnovnih dokumentov za vpis lastništva dela stavbe v zelmljiško knjigo.

 

Oglaševanje

Banner

Statistika

Content View Hits : 98649